KOS
$3.56
Kosmos Energy
($.02)
(.56%)

Analysts Summary for Kosmos Energy

Analysts' Net Recommendation

The net recommendation of analysts covering Kosmos Energy

Analysts' Net Recommendation History

An historical view of the net recommendation of analysts covering Kosmos Energy

Average Analysts' Target

Analysts' Target History

An historical view of analysts' average target prices for Kosmos Energy