SLB
$44.48
Schlumberger N.V.
($.68)
(1.51%)

Analysts Summary for Schlumberger N.V.

Analysts' Net Recommendation

The net recommendation of analysts covering Schlumberger N.V.

Analysts' Net Recommendation History

An historical view of the net recommendation of analysts covering Schlumberger N.V.

Average Analysts' Target

Analysts' Target History

An historical view of analysts' average target prices for Schlumberger N.V.